Misja i Wizja

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę.
 • Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
 • Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Alfabet jest naszym przewodnikiem i misji wyznacznikiem

 • Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.
 • Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre, a co złe.
 • Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
 • Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.
 • Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.
 • Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.
 • Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.
 • Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.
 • Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.
 • Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.
 • Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.
 • Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.
 • Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.
 • Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.
 • Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
 • Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
 • Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.
 • Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.
 • Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.
 • Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.
 • Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.
 • Yes, we can! :-)
 • Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.

 
MODEL  ABSOLWENTA

Nasz absolwent jest:

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny, samodzielny,
 • twórczy i otwarty,
 • wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 
 CELE STRATEGICZNE

 • Przedszkole diagnozuje umiejętności oraz potrzeb dzieci poprzez obserwacją oraz analizę wytworów działalności dziecięcej.
 • Przedszkole zapoznaje dzieci z bogactwem naszego regionu oraz kształtuje tożsamość regionalną.
 • Przedszkole rozbudza ciekawość światem ekologii.
 • Przedszkole kształtuje postawę tolerancji oraz poczucie przynależności do społeczności dzieci z całego świata.